Česká verze English version

POUČENÍ PRO UŽIVATELE:

Mobilní jízdenky zakoupené prostřednictvím sejfu platí jako přestupní jízdenky na území hl. m. Prahy, a to pouze v pásmu P. Neplatí ve vlacích PID a v příměstských autobusových linkách (linky č. 301 – 495 a 601 – 610). Neplatí v tarifních pásmech 0, B a ve vnějších pásmech (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Cestující je povinen nastoupit do vozidla nebo vstoupit do přepravního prostoru metra nebo lanové dráhy na Petřín s již přijatou platnou mobilní jízdenkou zakoupenou prostřednictvím sejfu na svém mobilním komunikačním zařízení. Při přepravní kontrole je cestující povinen neprodleně předložit na výzvu pověřené osoby dopravce mobilní jízdenku a reálným způsobem umožnit ověření její platnosti.

Toto je pouze orientační informace o tarifu.

Plné znění je uvedeno na www.dpp.cz a www.ropid.cz.

Službu provozuje: GLOBDATA a.s., Vinohradská 2133/138, 130 00 Praha 3. Tel.: +420 234 249 665

Ustanovení o nakládání s telefonním číslem v případě objednání služby mobilní peněženky sejf

Ve spojitosti s objednávkou služby sejf bude Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, IČ 000 05 886 (dále jen DP), uchováváno telefonní číslo mobilního telefonu, ze kterého byla služba sejf objednána (dále jen telefonní číslo). Poskytnutí telefonního čísla ze strany uživatele služby sejf je zcela dobrovolné, ovšem bez jeho poskytnutí není možné tuto službu uživateli zpřístupnit. Telefonní číslo je DP uchováváno pro účely reklamačního řízení a pro účely vyplývající ze závazných právních předpisů (zejména daňových), a to pouze na dobu nezbytně nutnou k dosažení zmíněného účelu.

Telefonní číslo bude DPP dále předáváno společnostem:

  • GLOBDATA a.s. se sídlem Praha 3, Vinohradská 2133/138, PSČ 130 00, IČ 261 70 752,
  • GLOBDATA, a.s. se sídlem Praha 1, Na příkopě 393/11, PSČ 110 00, IČ 250 98 900,
které po technické stránce, v pozici zpracovatele, zajišťují provoz služby sejf. Uživatel služby sejf je oprávněn požadovat informaci o způsobu uchovávání telefonního čísla, ze kterého objednával službu sejf, a pokud zjistí nepřesnosti v údajích zpracovávaných DP či některým z uvedených zpracovatelů, je oprávněn žádat provedení opravy. Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že DP či některý z uvedených zpracovatelů provádí zpracování telefonního čísla způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života příkazce nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, může:
  • požádat DP či příslušného zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby DP či příslušný zpracovatel odstranil takto vzniklý stav,
  • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak uživatel bezpečně pozná, že je aplikace v mobilním telefonu pravá?

Je třeba se ujistit, že se aplikace stahuje a instaluje z ověřeného umístění, tj. obchodů AppStore (systém iOS) nebo Google Play (systém Android). Telefonní číslo bude ověřeno při registraci služby pomocí ověřovacího kódu zaslaného formou SMS.

sejf používá patentovanou technologii a jeho provozování je podmíněno registrací u ČNB. Splňuje nejpřísnější kritéria pro finanční převody prostřednictvím mobilního telefonu. Údaje, které při používání systému sejf zadáváte na internet, nemohou být efektivně zneužity k podvodným operacím. Všechny vstupní kódy jsou generovány pomocí bezpečnostního algoritmu a mají omezenou časovou platnost. Veškerá datová komunikace je kryptovaná stejně bezpečně jako například internetové bankovnictví.

Veškerá data jsou bezpečně uložena na serverech společnosti, nedochází k ukládání citlivých dat do paměti telefonu (eliminace zneužití při ztrátě mobilního telefonu).

Další bezpečnostní prvky:

PIN – osobní heslo klienta sloužící k ověřování jednotlivých platebních transakcí
PUK - slouží pro odblokování zapomenutého kódu PIN, k případné reinstalaci aplikace k účtu, nebo k převedení na další mobilní telefon s jiným telefonním číslem.

Dopravní podnik hlavního města Prahy